1. നിർലുഞ്ചനം

    1. നാ.
    2. ശക്തിയുപയോഗിച്ചു വേർപെടുത്തൽ
    3. ഉരിച്ചെടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക