1. നിർലേപൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. യോഗി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക