1. നിർലോപ

  1. വി.
  2. നാശമില്ലാത്ത
  3. കുറവില്ലാത്ത
 2. നിർലേപ

  1. വി.
  2. പൂശപ്പെടാത്ത
  3. രാഗദ്വേഷാദികളായ ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക