1. നിർലോപം

    1. അവ്യ.
    2. കുറവില്ലാതെ, നാശമില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക