1. നിർലോഭം

    1. അവ്യ.
    2. ലോഭം കൂടാതെ
    3. ധാരാളമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക