1. നിർവസ്ത്ര

    1. വി.
    2. വസ്ത്രമില്ലാത്ത, നഗ്നതമറക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക