1. നിർവഹണം

    1. നാ.
    2. നശിപ്പിക്കൽ
    3. സമാപ്തി
    4. നിർവഹിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക