1. നിർവാത

  1. വി.
  2. കാറ്റില്ലാത്ത, കാറ്റടങ്ങിയ
 2. നിർവേദ

  1. വി.
  2. വേദം പഠിക്കാത്ത
  3. വേദത്തിൽ വിശ്വാസിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക