1. നിർവാപക

    1. നാ.
    2. നിർവാപംചെയ്യുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക