1. നിർവാപകൻ

    1. നാ.
    2. നിർവാപംചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക