1. നിർവാര്യൻ

    1. നാ.
    2. തടുക്കാനാകാത്തവൻ
    3. ദു:ഖം അപമാനം തുടങ്ങിയവകൊണ്ട് ഇളകാത്ത മനസ്സോടെ വർത്തിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക