1. നിർവാസ(ന)ം

    1. നാ.
    2. നാടുകടത്തൽ
    3. വധം
    4. വീടുവിട്ടു പുറത്തുവസിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക