1. നിർവികാര

    1. വി.
    2. മാറ്റമില്ലാത്ത
    3. മനസ്സിനു ചഞ്ചലതയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക