1. നിർവികൽപം

    1. അവ്യ.
    2. സംശയമില്ലാതെ
    3. ഭേദബുദ്ധിയില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക