1. നിർവിഘ്നം

    1. അവ്യ.
    2. തടസ്സമില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക