1. നിർവിചാര

    1. വി.
    2. വിചാരം കൂടാത്ത, ചിന്തിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക