1. നിർവിണ്ണ

    1. വി.
    2. നിരാശപ്പെട്ട
    3. ദു:ഖമോ ഭയമോ ഉള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക