1. നിർവിശേഷ

    1. വി.
    2. വിശേഷമില്ലാത്ത, വ്യത്യാസമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക