1. നിർവിഷാണ

    1. വി.
    2. കൊമ്പില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക