1. നിർവിഷ1

  1. വി.
  2. വിഷമില്ലാത്ത
 2. നിർവിഷ2

  1. നാ.
  2. കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ
 3. നിർവേശി

  1. നാ.
  2. നിർവിഷ, കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക