1. നിർവീര1

  1. നാ.
  2. വീരന്മാരില്ലാത്ത
  3. വീര്യമില്ലാത്ത
 2. നിർവീര2

  1. നാ.
  2. ഭർത്താവും കുട്ടികളും മരിച്ച സ്ത്രീ
 3. നിർവൈര

  1. വി.
  2. വൈരമില്ലാത്ത, ശത്രുതയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക