1. നിർവേദം

  1. നാ.
  2. വെറുപ്പ്
  3. ദു:ഖം
  1. നാട്യ.
  2. സഞ്ചാരിഭാവങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  1. നാ.
  2. വിഷയസുഖങ്ങളിൽ തോന്നുന്ന വിരക്തി
 2. നിർവാതം

  1. നാ.
  2. കാറ്റില്ലായ്മ
  3. കാറ്റില്ലാത്ത ഇടം
 3. നേർവാദം

  1. നാ.
  2. നേരിട്ടുള്ള വാദം
  3. വളച്ചുകെട്ടുകളില്ലാതെ നേരെ പറയൽ
  4. സത്യസന്ധമായ വാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക