1. നിർവേദന

    1. വി.
    2. വേദനയില്ലാത്ത
  2. നിർവേതന

    1. വി.
    2. ശമ്പളമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക