1. നിർവ്യഥ

    1. വി.
    2. ദു:ഖമില്ലാത്ത
    3. ശാന്തമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക