1. നിർവർണനം

    1. നാ.
    2. നോട്ടം
    3. കാഴ്ച, ദർശനം
    4. സൂക്ഷിച്ചുനോക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക