1. നിൽപ്പ്

    1. നാ.
    2. അവസാനം
    3. പാർപ്പ്
    4. നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക