1. നീ

  1. -
  2. മധ്യമപുരുഷ ഏകവചനസർവനാമം.
 2. ശിശ്നം, -നി

  1. നാ.
  2. പുരുഷൻറെ ജനനേന്ദ്രിയം
 3. പയ്യാന, -നി

  1. നാ.
  2. പയ്യാഞ്ഞലി
 4. പ്രധാനൻ, -നി

  1. നാ.
  2. മന്ത്രി
  3. നായകൻ
 5. ഭവായന, -നി

  1. നാ.
  2. ഗംഗ
 6. കിഴക്കിന, -നി

  1. നാ.
  2. ഗൃഹം നിർമിക്കുമ്പോൾ കിഴക്കുഭാഗത്തായി പണിയുന്ന കെട്ട്, നാലുകെട്ടിൻറെ കിഴക്കേ വശത്തെക്കെട്ട്
 7. പട്ടനം, -നീ

  1. നാ.
  2. നഗരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക