1. നീക്കം

    1. നാ.
    2. ചലനം
    3. ഒരു വസ്തുവിനെ അതിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്നു മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറ്റൽ
    4. സംരംഭം, തുടക്കം
    5. സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക