1. നീക്കത്തൂക്കം

    1. നാ.
    2. മാറ്റം, വ്യത്യാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക