1. നീക്കൽ

  1. നാ.
  2. ചലിപ്പിക്കൽ
  3. പ്രവർത്തിപ്പിക്കൽ
 2. നിക്കൽ

  1. നാ.
  2. ഒരു ലോഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക