1. നീക്ഷണം

  1. നാ.
  2. അടുപ്പിൽ വേകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വടി
  3. നീണ്ടപിടിയുള്ള തവി
 2. നികഷണം

  1. നാ.
  2. ഉരകല്ല്
  3. ഉരച്ചുകളയൽ
 3. നിക്ഷണം

  1. നാ.
  2. ചുംബനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക