1. നീഗ്രാ

    1. നാ.
    2. ഒരു ജനവർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക