1. നീങ്ങൽ

    1. നാ.
    2. ചലനം, മാറ്റം, ഒരിടത്തുനിന്നു മറ്റൊരിടത്തേക്കുള്ള ഗതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക