1. നീചഗ്രഹം

    1. നാ.
    2. പാപഗ്രഹം
    3. നീചരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക