1. നീചരത

    1. വി.
    2. നീചവൃത്തിയിൽ താത്പര്യമുള്ള, മോശമായ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയുമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക