1. നീടെഴും

    1. വി.
    2. വലിയ
    3. വിസ്താരമുള്ള
    4. നീളമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക