1. നീഡം

  1. നാ.
  2. കിടക്ക
  3. പക്ഷിക്കൂട്
  4. മൃഗങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഗുഹ
  5. ഇടം
  6. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക