1. നീണയന

    1. നാ.
    2. നീണ്ടകണ്ണുള്ളവൾ, സുന്ദരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക