1. നീതികേട്

    1. നാ.
    2. നീതിക്കു നിരക്കായ്മ, മര്യാദകേട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക