1. നീതിന്യായക്കോടതി

    1. നാ.
    2. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിയമപരമായ തീർപ്പുകൽപിക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക