1. നീതിപാലകൻ

    1. നാ.
    2. നിയമവും നീതിയും നടപ്പിലാക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട അധികാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക