1. നീതിപാലനം

    1. നാ.
    2. നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ, ന്യായം നടപ്പിലാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക