1. നീതീകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നീതിപൂർവമാക്കിത്തീർക്കുക
    3. നീതിപൂർവമല്ലാത്തതിനെ നല്ല നടപടിയാണെന്നു സമർഥിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക