1. നീധ്രം

  1. നാ.
  2. ചന്ദ്രൻ
  3. ഇറമ്പ്
  4. വണ്ടിച്ചക്രത്തിൻറെ ചുറ്റ്
  5. തൂവാനപ്പലക
  6. രേവതിനക്ഷത്രം
 2. നിതരാം

  1. അവ്യ.
  2. ഏറ്റവും
  3. താണസ്വരത്തിൽ
  4. കീഴ്പ്പോട്ട്
  5. പൂർണമായി
  6. തുടർച്ചയായി
  7. എല്ലാപ്പോഴും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക