1. നീന്തുക

    1. ക്രി.
    2. കൈകാലുകൾകൊണ്ട് തുഴഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക
    3. നിലത്ത് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുക. "നീന്താനറിയാമെങ്കിൽ ആഴം അറിയണ്ട" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക