1. നീപം

  1. നാ.
  2. കടമ്പ്
  3. നീർക്കടമ്പ്
  4. ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം
  5. ഉച്ചമലരി
  6. പർവതത്തിൻറെ താഴ്വര
  7. നീലപ്പൂവുള്ള അശോകം
 2. നിപം

  1. നാ.
  2. കുടം
  3. കദംബ വൃക്ഷം, നീപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക