1. നീയമാന

    1. വി.
    2. നയിക്കപ്പെടുന്ന
  2. നിയാമൻ

    1. നാ.
    2. നാവികൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക