1. നീരക്ത

    1. വി.
    2. ചെമന്ന
    3. രക്തമില്ലാത്ത
    4. രക്തപ്രസാദമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക