1. നീരജസ്ക

    1. വി.
    2. രജോഗുണമില്ലാത്ത
    3. പൊടിപറ്റാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക