1. നീരജ1

  1. വി.
  2. ജലത്തിലുണ്ടായ
 2. നീരജ2

  1. വി.
  2. പൊടിയില്ലാത്ത
  3. രജോഗുണമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക